รายละเอียดสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทย)
    Power Point เรื่อง การเขคยนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print