รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การจัดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101330-4-6-Adm2 เตรียมความพร้อมผู้เกษียณ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print