รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    มหาวิทยาลัยไทยกับการจัดมหาวิทยาลัยโลก (โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552)
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Word University Ranbking
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print