รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางสาวแสงทอง    ศรีประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ระยะที่ 1 จุดประกายความคิด พิชิตความรู้ กลุุ่มวิชาที่ 1 : บริบทการพัฒนางาน การพัฒนานวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางนโยบาย ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print