รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การเสวนาทาววิชการเรื่อง การวิจัยสถาบัน วิทยากรโดยรศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111459-4-6-DCAM0099.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print