รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    อาจารย์ ดร.สมพงษ์    พันธุรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    The First Norteastern Computer Science and Engineering Conference 2005 (NE-CSEC2005)
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print