รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development: OD) และทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ 255-2558
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108067-4-7-OD2555.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print