รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 112384-4-8-IMG_0952.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 November 2023

Click Here to print this page
Print