รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและฝ่ายสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2550 (คำสั่ง มข. ที่ 808/2551 ลว. 19 กพ. 2551)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print