รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การเขียนStoryboard สำหรับ Courseware วิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 4
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 106579-4-9-ดูในเว็บของสำนักนวัตกรรม

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print