รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา    โสมาบุตร
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    แนวโน้มและทิศทางของการใช้ไอซีทีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยในปี พ.ศ. 2560
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : anucha-4-9-BoeingOCCIII.FinalSeminar.Gue

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print