รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การประเมินโครงการ Boys Town จังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Program Evaluation on The Boys Town Project
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2544
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    The Joe Homan Charitable Trust
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print