รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Situation and Problems in Social Studies.........Instruction of Social Studies Teacher in Secondary Schools of The Northeastern
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2547
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาศาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print