รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Integrated Management Model for Learning Organization on Sufficiency Economy in Small Schools
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2553
งบประมาณ
    225,000
แหล่งงบประมาณ
    วช.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print