รายละเอียดบทความ

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    "ทัศนคติต่อสังคมอุตสาหกรรมของเยาวชนไทยและญี่ปุ่น"
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    6
เดือน
    ตุลาคม
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    วารสาร ส.น.ญ. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print