รายละเอียดตำรา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อตำรา (ภาษาไทย)
    6 เอกสารประกอบการอบรม ลัดดา ศิลาน้อย ,อังคณา ตุงคะสมิต จรรยา บุญมีประเสริฐ , นิลมณี พิทักษ์ , ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร 2549. ชุดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอ
ชื่อตำรา (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print