รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "คลังข้อมูลงานวิจัยไทย"
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    Thai National Research Repository : TNRR
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print