รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ ดร.สมพงษ์    พันธุรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    The Secondary Education Quality Improvement (SEQI) Project Training Workshop 1
ต้นฉบับ
    File : 101573-5-9-com-5-01.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print