รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    แนวทางการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(วิจัย 5 บท) : การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเบื้องต้น1
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 110298-5-9-proposal1.ppt

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print