รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา    เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนและดำเนินชีวิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. 10 ก.ย.48
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 110980-5-9-1146.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print