รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    สร้างตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและการสร้างความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print