รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษารูปแบบปรับปรุงส่งเสริมในโภชนาการในหมู่บ้านแบบผสมผสาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Nutrition Development Model in Rural Community
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2530
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    USAID
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100542-6-1-คณะผู้วิจัย24.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print