รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การสังเคราะห์รูปแบบการสอนของครูผู้สอนดีเด่นในเขตจังหวัดขอนแก่น : โครงการย่อยภายใต้โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2540
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print