รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและวัดผล ในการประเมิน Courseware ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา( ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรายวิชา 1203 226 การถ่ายภาพ และ รายวิชา 0503 742 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นการประเมิ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print