รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา    ตุงคะสมิต
หน่วยงาน
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
     การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม Open Approach
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print