รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา    เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในชนบท โดยความร่วมมือขององค์การแพลนประเทศไทย 8-12 ตุลาคม 2547
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 110980-6-9-P03.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print