รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
     ขยายผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียน สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสซึม (ความรู้เรื่องเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111459-6-9-Copy of P1030335.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print