รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้แผนการสอน INQUIRY CYCLE (5Es) MODEL ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชา หลักสูตรและการสอนวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2549
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    LEARNING OUTCOME OF INSTRUCTION USING INQUIRY CYCLE (5Es) MODEL LESSON PLAN OF STUDENTS IN THE CURRICULUM AND INSTRUCTION IN BIOLOGY 2549
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2549
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    โครงการสนับสนุนงานวิจัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print