รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    อิศรา ก้านจักร สุมาลี ชัยเจริญ และนิลมณี พิทักษ์. (2547).ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว Constructivism: Open learning Environments (OLEs) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effect of Web-Based Learning Environments Developed Based on Constructivist: Open learning Environments (OLEs) of The Graduate Students in Educational Technology.
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2547
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102273-7-1-466.ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 September 2023

Click Here to print this page
Print