รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางสาวแสงทอง    ศรีประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การใช้เครือข่ายในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยสถาบันสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print