รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงพื่อรองรับการกระจายอำนาจ(ศธ0202.3/198)
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    The Trainer
ต้นฉบับ
    File : 109583-7-6-P1040424.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print