รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ และเฉลิมฉลองศตพรรษวัฒนา ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print