รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    8. เป็นวิทยากรสัมมนานักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในวันที่ 7 กค 2555 ณ.สำนักวิชาศีกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 01 February 2023

Click Here to print this page
Print