รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประเมิน Courseware ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) รายวิชา 0503 101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย เป็นการประเมินแบบ Online
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print