รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา    เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    "การพัฒนาอาจารย์ เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่อาจารย์ผุ้สอนระดับอุดมศึกษา 7 สถาบันใน จ.ขอนแก่น
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print