รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    มิติใหม่ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 112384-7-9-QA_kingderkarten_Satit_11may2

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print