รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    The Development of Plan for Integrated Learning Activities on Natural Resources Conservation Using Forest in the Area of Plant Genetics Conservation Project as Learning Resource
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Plan for Integrated Learning Activities on Natural Resources Conservation Using Forest in the Area of Plant Genetics Conservation Project as Learning Resource
ผู้ร่วมแต่ง
    Ngamnit Thathong, Sunee Leopenwong
ฉบับที่
    
เดือน
    กรกฎาคม
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    Asera 2010 Proceeding
ชนิดวารสาร
    นานาชาติ
ต้นฉบับ
    File : 100765-73-2-Phutaka Paper AU 2010.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print