รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Local Curriculum to Instill Concience about Environment Conservation in Lower-Secondary School Students in Khon Kaen Province
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2543
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print