รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ประกอบการสอนวิชาการสอนศิลปะระดับประถมศึกษาเรื่องกิจกรรมการสอนศิลปะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    4
เดือน
    ตุลาคม
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    วารสารศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print