รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และมนุษย์ที่สมบูรณ์
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print