รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print