รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสซึม ภายใต้โครงการวิจัย “การทดลองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108926-8-9-research.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print