รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา    ตุงคะสมิต
หน่วยงาน
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานสำหรับ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา หลักสูตรเสริมสร้างความรู้และจัดทำนวัตกรรมการสอน
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 31 January 2023

Click Here to print this page
Print