รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ    วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print