รายละเอียดตำรา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์    สารรัตนะ
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อตำรา (ภาษาไทย)
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2536) การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค (หลักการและแนวคิดเชิงประยุกต์) กรุงเทพมหานคร: บรัษัทอักษราพิพัฒน์, 78 หน้า. รางวัลชมเชยในโครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2542
ชื่อตำรา (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 08 February 2023

Click Here to print this page
Print