รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมวิทยากรแกนนำ"โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ" ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553(6-11 กรกฎาคม 2553)
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-9-6-P1120347.zip

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print