รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ปะชุมสัมมนาวิทยากรเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐารและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-9-7-DSC00114.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 31 January 2023

Click Here to print this page
Print