รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จัหวัดราชบุรี
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101306-9-9-lessonplanlocalresorch.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print