ประเภท : 
      เลขประจำตัวประชาชน [นักเรียน] :
     
    ***  หมายเหตุ     
                               1. กรณีไม่มีข้อมูล ท่านอาจจะกรอกข้อมูล [เลขประจำตัวประชาชน] ตอนสมัครไม่ถูกต้อง
                                (กรุณาส่งข้อมูลมาตรวจสอบ กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง )

                                อนุบาลศึกษา   ติดต่อ
                                อ.ชินภัทร จันทร์เรือง    e-mail : chinju@kku.ac.th

                                มัธยมศึกษา   ติดต่อ
                                อ.ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์    e-mail : nonjar@kku.ac.th
                                อ.ดร.ณัฐกานต์ เมยเค้า    e-mail : nuttmo@kku.ac.th
     

   ลำดับ
  เลขที่ใบสมัคร
  ชื่อ-นามสกุล
 เอกสารเตรียมสอบ
  จำนวนเงิน
  สถานะ
  วันชำระ