ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ภัทรพงษ์  วงษ์วิจิตรานนท์
อาจารย์ภัทรพงษ์  วงษ์วิจิตรานนท์
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553
เวลา 11:43:44 น.
หัวข้อบทความ ผ้าป่าสามัคคีกีฬาสาธิตสามัคคี
บทความ ผ้าป่าสามัคคีกีฬาสาธิตสามัคคี
1. ความหมายของผ้าป่า
ผ้าป่าคืออะไร ผ้าป่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า”ผ้าบังสุกุล” หมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของหวงแหน หรือผ้าที่ประชาชนเขาไม่ใช้แล้วนำไปทิ้งที่กองขยะ หรือผ้าที่เขาใช้ห่อศพแล้วนำไปทิ้งไว้ในป่าช้า
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าบังสุกุลที่มีผู้คนนำมาถวาย ภิกษุเหล่านั้นจึงต้องไปหาผ้าบังสุกุลที่เขาทิ้งแล้วมาทำจีวร เช่นผ้าเปรอะเปื้อน หรือผ้าห่อศพ เป็นต้น เมื่อพบแล้วท่านก็พิจารณาว่า “ผ้าบังสุกุลผืนนี้เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหวงแหน ย่อมตกเป็นของข้าพเจ้า” แล้วนำผ้านั้นมาซัก ตัด เย็บ ย้อมทำเป็นผ้าจีวร เรียกว่า “ผ้าบังสุกุล”
ต่อมาพระพุทธเจ้ามองเห็นความลำบากของพระสงฆ์ พระองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าบังสุกุลที่ชาวบ้านมาถวาย
จนในปัจจุบันได้กลายเป็นประเพณีการนำผ้าสำเร็จรูปเป็นสังฆาฎิ จีวร สบง ผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้งสามผืนที่เรียกว่าไตรจีวร พร้อมด้วยเครื่องบริวารซึ่งก็มีจตุปัจจัยต่าง ๆ ไปทอดเป็นการกุศลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพิธีทอดผ้าป่าจึงมีความเป็นมาด้วยประการทั้งปวง ตามที่กล่าวมา
ส่วนผ้าป่าสามัคคีคือ ผ้าป่าที่มีการแจกฎีกาบอกบุญไปตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ร่วมกันทำบุญแล้วแต่ศรัทธา โดยจัดเป็นกองผ้าป่ามารวมกัน จะเป็นกี่กองก็ได้ เมื่อถึงวันทอดก็จะมีขบวนแห่ผ้าป่ามารวมกันและทำพิธีทอดถวาย และปัจจุบันมีการทอดผ้าป่าเพื่อร่วมกันหาเงินสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ จนถึงการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา และที่ทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำผ้าป่าสาธิตสามัคคี
เพื่อให้คณาจารย์ นักเรียน ที่ได้เสียสละแรงกาย เสียสละเวลา ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและเพื่อให้นักกีฬาได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัย ดังบทเพลงกราวกีฬาตอนหนึ่งว่า “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน ซึ่งในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแต่ละครั้งนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์บริจาคสมทบทุนทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ของชาติต่อไป

3. การทำบุญให้ทาน
การให้ทาน คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ แบ่งออกเป็น 3 อย่างได้แก่
1.อามิสทาน คือการให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน
2.ธรรมทาน คือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน
3.อภัยทาน คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน
อีกประการหนึ่งหากเราไม่ได้ทำทานทั้ง 3 ประการนี้ เราสามารถทำความดีด้วยวิธีอื่นได้ไหม
คำตอบ เราสามารถทำความดีด้วยวิธีอื่นได้เช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่าง การรักษาศีล ก็ถือเป็นการทำความดี
การนั่งสมาธิเจริญภาวนา ก็ถือเป็นการทำความดี
การประพฤติตนด้วยความอ่อนน้อม เช่น เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ ก็ถือเป็นการทำความดี
การเข้าไปดูแลรับใช้กิจธุระของท่าน ก็ถือเป็นการทำความดี
การอนุโมทนา หรือยินดีกับทานที่คนอื่นทำแล้ว ก็เป็นการทำความดี
การฟังสิ่งที่ดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ก็เป็นการทำความดี
การแนะนำสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ ก็เป็นการทำความดี
หรือการมีความสามัคคี มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็เป็นการทำความดี
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการทำความดีที่เราสามารถเลือกทำได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความเหมาะสม
4. การทำผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1. เป็นการสนับสนุนในเรื่องจตุปัจจัยเพื่อใช้ในกิจที่จำเป็น
2. เป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนนักกีฬาให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. เป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนของเรา
4. เป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
5. อีกทั้ง ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกด้วย


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]